حقوق و اقتصاد

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

در این ویدئو که دومین ویدئویی آموزش مباحث مبنایی برای دانشجویان حقوق است، سخنران دوگانگی هست ها و بایدها را بیان میکند.  به نظر سخنران، به عنوان یک دانشجوی حقوق، اگرچه شما ابتدائا هستهای قواعد حقوقی را مطالعه میکنید، اما باید به مرحله ای رسید که نحوه تغییر این هست ها به سمت بایدها را فهم کرد. در مجموع، مباحث مطرح شده را در چند جمله میتوان خلاصه کرد. نخست جمله ای است که از زبان اولیور وندال بیان میکند که مضمونش این است: "قواعد حقوقی فعلی ناشی از یک سیر منطقی نیست، بلکه ناشی از تجربه است." بنابراین، اگر بخواهیم به یک "باید" در قاعده حقوقی برسیم، فهمیدن "هست" ها کفایت نمیکند. این جمله این است که در تئوری هیوم نیز بیان شده است. "با فهم هست ها نمیتوان به بایدها رسید"... سخنران از این دو عبارت استفاده میکند و بحث کارایی را در وضع قواعد حقوقی مطرح میکند، بحثی که مبنای نگرش تحلیل اقتصادی به حقوق است...

دوگانگی هست ها و بایدها

  • سید محمد رضا حسینی
براي ارتقاي مطالب وبلاگ، لطفا نظر بدهيد.